Aktuality

Informace k provozu školy 4.1.-10.1.2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Od pondělí 4. ledna do 10. ledna 2021 se prezenčně mohou vzdělávat:

  • děti zařazené do přípravné třídy
  • žáci 1. a 2. ročníků

Pro žáky 3. - 9. tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pravidla prezenční výuky

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. V provozu bude školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickými opatřeními a pravidly.

Doporučujeme, aby žáci měli minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, časté větrání, minimální kontakt s žáky ostatních tříd a také je doporučen častější pobyt venku. Žádáme vás, abyste dávali dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnost. V rámci tělesné výchovy bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Příchod žáků do budovy školy:

Ráno bude škola otevřena od 7:30 do 7:55 hod.

Provoz školní družiny:

Školní družina bude k dispozici, a to v běžných časech, tzn. ráno od 7 hodin do 7,40 hodin. A po vyučování do 16,00 hodin. Žáci i vychovatelky budou mít po celou dobu pobytu ve školní družině povinnost nosit roušky. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u hlavního vchodu školy v odchodových časech.

Provoz školní jídelny:

Informace na stránkách školní jídelny: www.sjvorlina.cz

Pravidla distanční výuky

Distanční výuka je povinná.

Žáci 3. - 5. tříd postupují dle pokynů třídních učitelů.

Žáci i rodiče II. stupně znovu obdrží rozvrh distanční výuky, ve kterém jsou rozlišeny povinné videohodiny a předměty, ve kterých jsou v Google Učebně zadány povinné úkoly.

Nepřítomnost žáků na distanční online výuce (synchronní i asynchronní) je třeba řádně omluvit dle pravidel omlouvání nepřítomnosti žáků - viz. školní řád. Při synchronní online výuce (videohodiny) je za absenci považováno nepřipojení se k online přenosu, pokud nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. Při asynchronní online výuce, tj. úkoly prostřednictvím Učebny, či offline výuce, je absencí neodevzdání daných úkolů nebo výstupů ve stanoveném čase. Absence žáků bude zapisována do Bakalářů.

Budou umožněny individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen zákonný zástupce.

vedení školy

publikováno 31.12.2020