GDPR

Kontaktní údaje správce:

Škola: Základní škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

Adresa: U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim

IČO: 70130426

Tel.: +420 317 843 136

Email: kancelar@zsvorlina.cz

ID datové schránky: 2v8mt7b

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostítýkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Martin Fridrich

E-mail: gdpr@zsvorlina.cz