Školská rada

ZŠ Vorlina / Rodiče / Školská rada

Školská rada

Tento orgán se v Základní škole, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov skládá ze tří zástupců školy, tří zástupců zřizovatele a tří zástupců zákonných zástupců žáků a má určené dle § 168 z. č. 516/2004 Sb., školský zákon, tyto pravomoci:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Členové školské rady:

Zástupci z řad rodičů:  Květoslava Frűblingová, Jana Srbová, Petr Kotora - předseda

Zástupci z řad učitelů: Jitka Bohatová, Marie Půtová, Edita Dvořáková

Zástupci z městského úřadu: Karel Kroupa, Miroslava Dolejšová, Jana Beranová

V letošním roce vypršelo funkční období členů školské rady.

Přípravný výbor stanovil dne 10.10.2016, že zástupci zákonných zástupců budou zvoleni na základě nahlášených kandidátů důvěrníkům třídy v rámci třídních schůzek dne 10.11.2016. Zástupci školy budou zvoleni na pedagogické radě dne 9.11.2016. 

Volby se řídí volebním řádem školské rady, schváleným Radou Města Vlašimi dne 9.1.2012 a
§ 167 z. č. 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Složení školské rady se v průběhu školního roku 2016/17 proměnilo takto:

Zástupci z řad rodičů:  Květoslava Frűblingová, Jana Srbová, Petr Kotora - předseda

Zástupci z řad učitelů: Blanka Horálková, Soňa Davisová, Edita Dvořáková

Zástupci z městského úřadu: Karel Kroupa, Alena Polesná, Blanka Šmídová

 

Složení školské rady se v červnu 2020 proměnilo takto:

Zástupci z řad rodičů:  Petra Rajmanová, Eva Dušková, Stanislav Šmejkal - předseda

Zástupci z řad učitelů: Blanka Horálková, Soňa Davisová, Edita Dvořáková

Zástupci z městského úřadu: Karel Kroupa, Alena Polesná, Blanka Šmídová