Zápis do 1. ročníků

ZŠ Vorlina / Rodiče / Zápis do 1. ročníků

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu se je třeba přihlásit každé dítě, které k 31.8.2020 dovrší 6 let věku, mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště. 

V ZŠ Vorlina tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a my vám vydáme rozhodnutí (patrně mailem kopii). Zde se objeví 1.4.2020 formulář žádosti. Zároveň bude spuštěna online pomůcka pro rodiče, kde si budou moci žádost vyplnit a posléze vygenerovat a vytisknout. Formuláře žádosti budou také na stránkách Města Vlašim a v papírové podobě také v budově školy.

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: 2v8mt7b,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním do připravené schránky ve škole (boční vchod do školy).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, pouze online aplikací apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. V případě, že v přihlášce vyplníte, že zároveň budete žádat o odklad, budeme vás telefonicky kontaktovat, vše vysvětlíme a pošleme vám formulář žádosti. Tato žádost musí být podána do 31.5.2020 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a dětského lékaře. Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky. Pokud bude dostatečný zájem, otevřeme stejně jako v letošním roce přípravnou třídu. 

Přípravná třída 2020/2021

Naše škola hodlá v příštím školním roce otevřít přípravnou třídu, která je určena pro děti s odkladem školní docházky. 

Váš zájem je třeba vyznačit na přihlášce a zároveň nahlásit pedagogické poradně, která doporučí přípravnou třídu na doporučení k odkladu. 

Náplň se řídí vzdělávacím programem pro mateřské školy uzpůsobeným k přípravě pro školní výuku a odstraňování důvodů, které vedly k odkladu. 

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat žáky k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Těžiště práce spočívá v rozumové výchově. Jedná se o rozvoj komunikativní výchovy, rozvoj matematických představ, rozvíjí se zručnost a praktické dovednosti. Žáci se značně věnují výtvarné, hudební, tělesné výchově.

Žáci se neklasifikují.

Maximální počet žáků je 15, přípravná třída bude otevřena, pokud bude více než 10 přihlášek

Přípravná třída funguje každý den od 8:00 do 11:40, po této době je možné navštěvovat školní družinu. 

Více informací na tel. 605 018 934 PaedDr. Blanka Horálková

 

Jak postupovat v případě, že dítě již mělo odklad:

Stačí oznámit škole, zda Vaše dítě nastoupí, či ne, na telefonním čísle: 317 843 136 (do konce dubna 2020) nebo mailem na adresu kancelar@zsvorlina.cz. Děkujeme.

 

Nabízíme:

 • metody rozvoje studijních dovedností (Feuersteinovo instumentální obohacování)
 • metodu Hejného matematiky v jedné z paralelních tříd na 1.stupni
 • využíváním digitálních technologií ve výuce (22 interaktivních tabulí, digitální přípravy, počítačové pracovny, projektory, 3D tisk atd.)
 • důrazem na výuku cizích jazyků (týdenní výuka anglicky mluvících studentů, nabídka pobytových zájezdů do Anglie)
 • podpora čtenářství (čtenářské dílny, klub)
 • projektové vyučování na I. i II.stupni
 • intenzivní výuka tělesné výchovy
 • maximální podporou žákům s handicapem (individuální vzdělávací programy, péče speciálního pedagoga, asistentů pedagoga)
 • důrazem na rozvoj pracovních dovedností (předmět Člověk a svět práce)
 • studijní skupiny pro nadané v matematice
 • podporou účasti žáků na soutěžích a olympiádách
 • výuka náboženství
 • přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky
 • kvalitním výchovným poradenstvím a okamžitým řešením výchovných problémů
 • aktivní školní parlament
 • sedm oddělení školní družiny (6:30 - 17:00 hod.)
 • mnoho zájmových kroužků ve spolupráci s MěDDM Vlašim přímo ve škole (logopedická prevence, program Maxík, šachy, keramika, atletická přípravka, florbal, odbíjená)
 • spolupráci s institucemi v regionu (návštěvy muzea, kina, KD Blaník, Ekocentra, středních škol, dopravního hřiště, bezpečnostních složek)
 • využíváním odborných pracoven (pro cizí jazyky, humanitní předměty, přírodopis, chemii, fyziku,  hudební výchovu, výtvarnou výchovu, výuku vaření), dílen, keramické dílny, knihovny, tělocvičen a krásného venkovního areálu
 • výuku lyžování prostřednicím lyžařských kurzů pro žáky 7., 8. a 9. ročníků
 • zapojení do projektů Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Mléko do škol

 

Těšíme se na Vás!                                                                               kolektiv ZŠ Vorlina, Vlašim