Výchovný poradce

ZŠ Vorlina / Rodiče / Poradenství / Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Lisková Jaroslava

Kontakt: 317 843 136, 774 085 787
Konzultační hodiny:  pro žáky Út  10:00 – 10:45 hodin  

pro zákonné zástupce   Út 17:00 – 18:00 hod. po telefonické domluvě online

Výchovný poradce – činnosti a kompetence

 1. Volba povoláni
 2. Péče o děti s vývojovými poruchami
 3. Kázeňské přestupky
 4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

1. Volba povolání

 • zjistit profesní zájem žáků
 • účast žáků a rodičů na „Přehlídce škol“
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • besedy o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

2. Péče o děti s vývojovými poruchami

 • spolupráce s PPP Vlašim, učiteli a rodiči
 • sledovat materiály k dané tématice (školení)
 • individuální pohovory s žáky, rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci
 • soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

3. Kázeňské přestupky

 • spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • spolupracovat s PPP Vlašim, Policií ČR

4. Pomoc žákům nadaným a talentovaným

 • umožnit zapojení do soutěži (olympiády, sportovní soutěže)
 • sledovat jejich rozvoj v rámci vyučováni i mimo vyučování

 

Vypracovala:
Mgr. Jaroslava Lisková, výchovný poradce
ZŠ Vlašim Vorlina

Ve Vlašimi dne 3. září 2018